DOMANDE DEGLI IMPRENDITORI 

CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2025, UNA REALE OPPORTUNITÀ ECONOMICA: COSA INTERESSA AGLI IMPRENDITORI?

19 ottobre 2022 alle ore 14.00 

VPRAŠANJA GOSPODARSTVA

EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025 KOT GOSPODARSKA PRILOŽNOST: KAJ ZANIMA PODJETNIKE?

19. oktober 2022, ob 14.00

Xcenter, Delpinova ulica 20, Nova Gorica

Introduzione al programma dell’incontro

È nostra intonzione e compito favorire il dialogo tra le parti interessate sulle aspettative e le opportunità derivanti dall’anno capitale 2025 per le due Gorizie, l’area congiunta del Goriziano in entrambi i Paesi e la cooperazione bilaterale tra Italia e Slovenia, due partner europei. I partecipanti dei nostri incontri precedenti ricorderanno che stiamo seguendo con molta attenzione il progetto della Capitale della cultura sin dalla sua concezione. Lo scorso anno abbiamo organizzato un primo incontro destinato a promuovere il dialogo transfrontaliero in attesa della Capitale Europea della Cultura, titolo prestigioso che Nova Gorica condivide con Gorizia nell’anno 2025.

Quest’autunno intendiamo riproporre l’argomento della Capitale Europea della Cultura con un’attenzione particolare ai risvolti che l’evento avrà sul tessuto economico. A poco più di due anni dal 2025, quali sono le informazioni, le aspettative, le perplessità, le necessità, le proposte che interessano e stimolano le organizzazioni e l’imprenditoria locale? A questi argomenti il Forum italo-sloveno intende dare voce e stimolare risposte grazie agli interventi dei partecipanti nel programma e alle domande del pubblico.

L’agenda prevede l’intervento d’introduzione di S. E. Carlo Campanile, Ambasciatore della Repubblica Italiana in Slovenia che sarà seguito dagli interventi dei direttori dei due enti preposti alla realizzazione di GO! 2025, Romina Kocina (GECT GO – EZTS GO) e Gorazd Božič (Javni zavod GO! 2025), e tre panel specifici. Questi saranno rivolti ai temi dell’ospitalità, del turismo e dei trasporti e al ruolo delle associazioni imprenditoriali, oltre e ovviamente ai momenti di Q&A.

Organizzazione del convegno

Stiamo organizzando quest’incontro ospitato dall’Xcenter di Nova Gorica in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Lubiana, l’agenzia ICE, l’Istituto italiano di cultura, l’Unione regionale economica slovena nonché con la partecipazione dei Sapori del Carso e con il sostegno di SPIRIT.

Va sottolineata la stretta collaborazione e il sostegno di Javni zavod GO! 2025 e GECT GO – EZTS GO, i due enti pubblici autorizzati alla realizzazione della Capitale europea della cultura.

Siamo grati a tutti coloro che contribuiscono al programma del convegno, tra cui ci sono numerosi imprenditori del settore del turismo e dell’ospitalità e i rappresentanti delle associazioni commerciali e di categoria.

Il programma della serata si svolgerà in italiano e in sloveno con la traduzione simultanea.

Alla fine del programma seguirà un momento di convivialità all’aperitivo del Forum, offerto dai Sapori del Carso.

La partecipazione è gratuita. I posti sono limitati, pertanto si è invitati a confermare la propria presenza via e-mail all’indirizzo: info@forumitaslo.eu.

Uvod k programu

Namen in naloga Foruma je spodbujati dialog med zainteresiranimi stranmi o pričakovanjih in priložnostih, ki izhajajo iz prestolnega leta 2025 za obe Gorici, za skupno območje Goriške v obeh državah in za dvostransko sodelovanje med Italijo in Slovenijo, dvema evropskima partnericama. Udeleženci preteklih srečanj se bodo spomnili, da z veliko pozornostjo sledimo projektu Evropske prestolnice kulture vse od njegove zasnove. Lani smo organizirali prvo srečanje za spodbujanje čezmejnega dialoga v pričakovanju te celoletne manifestacije, ki si jo Nova Gorica leta 2025 deli z Gorico.

Letos bomo posebno pozornost posvetili učinkom, ki jih bo dogodek imel na gospodarstvo. Katere informacije, pričakovanja, pomisleki, potrebe in predlogi torej zanimajo lokalne organizacije in podjetnike ta čas, ko je do začetka prestolnega leta le še malo več kot 24 mesecev? – Italijansko-slovenski Forum želi dati besedo gospodarstvenikom in spodbuditi odgovore na te teme, zahvaljujoč se prispevkom udeležencev v programu ter vprašanjem iz občinstva.

Program srečanja bo uvedel veleposlanik Republike Italije v Sloveniji Nj. E. Carlo Campanile. Sledila bosta nastopa direktorjev obeh organov, pristojnih za izvajanje projekta EPK 2025, Romine Kocine (GECT GO – EZTS GO) in Gorazda Božiča (Javni zavod GO! 2025). Nato bomo v treh tematskih panelih obravnavali področja gostinstva in turizma, prometa in logistike ter vlogo poslovnih združenj, seveda pa bo na voljo tudi čas za vprašanja in odgovore.

Organizacija srečanja

Srečanje, ki ga gosti novogoriški Xcenter, organiziramo v sodelovanju z Veleposlaništvom Republike Italije v Ljubljani, agencijo ICE, Italijanskim inštitutom za kulturo, Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem ter z udeležbo Okusov Krasa ob podpori SPIRITa.

Posebej gre poudariti podporo in sodelovanje Javnega zavoda GO! 2025 in GECT GO – EZTS GO v tem srečanju, dveh ustanov, ki sta pooblaščeni za izvedbo Evropske prestolnice kulture.

Hvaležni smo vsem, ki prispevajo k razpravi. Med njimi so številni podjetniki iz turističnega in gostinskega sektorja ter predstavniki gospodarskih in strokovnih združenj.

Program bo potekal v slovenskem in italijanskem jeziku s simultanim prevajanjem.

Zaključku programa bo sledilo druženje ob aperitivu Foruma, ki ga gostijo Okusi Krasa.

Udeležba je brezplačna, število sedežev v dvorani pa omejeno, zato vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite po elektronski pošti na naslov: info@forumitaslo.eu.