Carissimi soci ed amici del Forum italo-sloveno, Dragi člani in prijatelji Italijansko-slovenskega Foruma,

Ho il piacere di invitarvi al SDGZ Alpe Adria Business Forum che si terrà il prossimo 10 novembre a Trieste, alla Stazione Marittima (Molo Bersaglieri 3 Trieste) con l’inizio alle ore 10.00.

V veselje mi je, da vas lahko povabim na SDGZ Alpe Adria Business Forum, ki bo na sporedu 10. novembra v Trstu, na Pomorski postaji (Pomol Bersaglieri 3, Trst).

L’incontro organizzato da URES (Unione regionale economica slovena) di Trieste insieme a numerosi altri partner, ai quali si aggrega anche il nostro Forum italo-sloveno, è ideato con l’intento di incoraggiare la cooperazione e il networking tra gli esponenti del mondo imprenditoriale nell’ambito della regione Alpe-Adria. Il programma della conferenza annuncia, oltre alla rappresentanza istituzionale della città ospite di Trieste, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e i due paesi vicini, l’Austria e la Slovenia, la partecipazione dei relatori provenienti dal mondo economico di tutti e tre i paesi. In primo piano del dibattito in apertura dell’incontro ci sarà la situazione attuale e le prospettive per una nuova fase di collaborazione e sviluppo economico nell’area. Uno dei punti più interessanti della giornata sarà indubbiamente l’incontro tra i vertici dei due porti dell’alto adriatico. Zeno D’Agostino, Presidente dell’Autorità Portuale di Trieste e Dragomir Matić Presidente del CdA di Luka Koper, che sono alla guida delle due importanti realtà per lo sviluppo economico dell’area, parleranno delle opportunità di sviluppo della regione di Alpe-Adria, quali  risalgono proprio alla dinamicità dell’attività portuale di uno e l’altro scalo.

Srečanje, ki ga organizira SDGZ (Slovensko deželno gospodarsko združenje) s Trsta skupaj s številnimi partnerji, ki se jim pridružuje tudi naš Italijansko-slovenski Forum, je zasnovano z namenom spodbuditi sodelovanje in povezovanje med predstavniki podjetniškega sveta v regiji Alpe-Jadran. Program konference najavlja, poleg institucionalnega zastopstva Trsta, mesta gostitelja, avtonomne dežele Furlanija-Julijska krajina in predstavnikov sosednjih držav Avstrije in Slovenije, udeležbo predstavnikov gospodarstva z vseh treh držav. V središču razprave bodo trenutne razmere in priložnosti za novo fazo sodelovanja in gospodarskega razvoja v širšem območju. Ena od najbolj zanimivih točk srečanja bo zagotovo srečanje vodstev dveh severnojadranskih pristanišč. Zeno D’Agostino, Predsednik Tržaške pristaniške oblasti, in Dragomir Matić, Predsednik uprave Luke Koper, ki vodita dve ključni stvarnosti v širši regiji, bosta spregovorila o tem, katere priložnosti za regionalni gospodarski razvoj izvirajo prav iz dinamike pristaniške dejavnosti ene in druge luke.

L’agenda della giornata offre anche le possibilità di presentare la propria attività, servizi e prodotti in uno apposito spazio espositivo e la partecipazione ad incontri B2B (Business to Business) con aziende dell’Alpe Adria. Particolare attenzione sarà data alle nuove iniziative imprenditoriali, l’innovazione e le imprese start-up provenienti da tutti e tre i paesi. Nelle ore pomeridiane e prevista una visita guidata attraverso le aree della città di Trieste dove si prevedono – ovvero sono già in corso – diversi progetti di sviluppo economico ed urbano.

Spored dneva ponuja tudi priložnosti za predstavitev lastne poslovne dejavnosti ter izdelkov in storitev v posebnem razstavnem prostoru in sodelovanje v srečanjih B2B (Business to Business) med podjetji z območja Alpe-Jadran. Posebna pozornost bo namenjena novim podjetniškim pobudam, inovativnosti in start-up podjetjem iz vseh treh držav. V popoldanskem času je predviden tudi voden ogled po različnih območjih mesta Trst, kjer so predvideni – ali pa so že v teku – razvojni projekti na gospodarskem in urbanem področju.

 Vi invito, dunque, a prendere visione dell’invito allegato e di registrarsi al più presto all’incontro.

Vabim vas, torej, da si ogledate priloženo vabilo in se čim prej prijavite na dogodek.

 

Cordiali Saluti, Lep pozdrav,

 

Jurij Giacomelli

Presidente – Predsednik

Italijansko-slovenski Forum italo-sloveno

INVITO EventoUres_10NOV2017