10 anni del Forum italo-sloveno – 10 let Italijansko-slovenskega Foruma

Gentili soci ed amici del Forum italo-sloveno, buon anno nuovo a tutti!
Dragi člani in prijatelji Italijansko-slovenskega Foruma, srečno novo leto vsem!

Nell’anno 2023, il Forum celebra 10 anni dall’avvio delle sue attività e la sua fondazione, avviata nel dicembre 2012 e completata nel luglio 2013.
V letu 2023 Forum praznuje deset let od začetka svojih dejavnosti in ustanovitve, ki se je začela decembra 2012 in zaključila julija 2013.

Con la pandemia – speriamo bene..! – ormai alle spalle, vorremmo avviare le nostre attività a pieno ritmo, specialmente l’Italian Business Forum, e continuare quelle evoluitesi negli ultimi anni e alle quali hanno contribuito i tavoli goriziano ed istriano, nonché quello lubianese.
Zdaj, ko je pandemija – upajmo, da res…! – za nami, bi radi s polno paro izvajali naše dejavnosti v širšem obsegu, zlasti Italian Business Forum, in nadaljevali tiste, ki so se razvile v zadnjih letih in h katerim so prispevali goriško, istrsko in ljubljansko omizje.

Abbiamo stretto nuovi partenariati ed ulteriormente rinforzato alcuni già avviati, con le istituzioni e i protagonisti del mondo di ricerca, sviluppo e di affari, quindi le basi sono buone.
Z ustanovami in protagonisti iz sveta raziskav in razvoja ter gospodarstva smo sklenili nova partnerstva in še okrepili nekatera že vzpostavljena, tako da so temelji dobri!

Vi invito, quindi a procedere con il primo passo, che è il versamento della quota associativa per l’anno 2023.
Vabim vas, torej, da začnemo s prvim korakom, ki je placilo članarine za leto 2023.

 

Link: https://www.forumitaslo.eu/associarsi/

More news